Team

PROF. (DR.) SAURABH VARSHNEY
PRINCIPAL INVESTIGATOR
DR. AMIT KUMAR
CO-PRINCIPAL INVESTIGATOR
DR. MANU MALHOTRA
CO-PRINCIPAL INVESTIGATOR
PROF. (DR.) BINA RAVI
CO-PRINCIPAL INVESTIGATOR